1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen "TATAbeauty Studio" en een client waarop "TATAbeauty Studio" deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

2. Inspanningen schoonheidssalon

1.  "TATAbeauty Studio" zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. "TATAbeauty Studio" zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. "TATAbeauty Studio" zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.